Rezerwaty przyrody

W lasach zarządzanych przez RDLP w Krakowie znajduje się 68 rezerwatów przyrody, które obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Na gruntach LP w zarządzie Nadleśnictw RDLP w Krakowie znajduje się 11 parków krajobrazowych. Łącznie obejmują one powierzchnię 42 749,78 ha.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictw RDLP w Krakowie znajduje się 9 obszarów chronionego krajobrazu obejmujących 86 837,50 ha powierzchni.

Obszary Natura 2000

Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody wprowadzona do polskiego prawa w 2004 r., funkcjonująca niezależnie od istniejących od dawna parków narodowych, rezerwatów przyrody i innych form. Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny o największym znaczeniu dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin i zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych całej Europy, jej różnorodności biologicznej.

Pomniki przyrody

Na gruntach LP w RDLP w Krakowie znajduje się 127 pomników przyrody, które są pojedynczymi tworami przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiskami o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Pomniki przyrody odznaczają się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody. Są to okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Użytki ekologiczne

Na terenie gruntach będących w zarządzie RDLP w Krakowie znajduje się 17 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 95,86 ha. Są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Stanowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo – krajobrazowe

Ochroną poprzez uznanie za stanowisko dokumentacyjne na terenie RDLP w Krakowie objęto 6 obiektów. Są to ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, z nagromadzeniem skamieniałości i tworów mineralnych, głównie fragmenty nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Za zespół przyrodniczo-krajobrazowy uznano 1 obiekt będący fragmentem krajobrazu naturalnego o wyjątkowych walorach widokowych i estetycznych.

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i grzybów. Ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Na terenie RDLP w Krakowie istnieje ogromne bogactwo gatunków zwierząt, roślin i grzybów, wynikające z różnorodności geobotanicznej regionu, lesistości, mozaiki użytków a także sposobu gospodarowania w lasach o złożonej strukturze dostosowanej do wyjątkowej różnorodności typów siedlisk.