Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Na terenie gruntach będących w zarządzie RDLP w Krakowie znajduje się 17 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 95,86 ha. Są to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Wśród płatów nieużytkowanej roślinności, płatów siedlisk przyrodniczych, stanowisk rzadkich gatunków chronionych i tym podobnych obiektów, za użytki ekologiczne uznano również drzewostany np. w Nadl. Myślenice – „Las Krzyszkowicki” -  34,32 ha, w Nadl. Krzeszowice „Las Buczyna” - 27,14 ha.

Jednym z wartościowszych obiektów, dla którego na wniosek Nadleśnictwa Gorlice zastosowano tę formę ochrony przyrody jest  "Mokra łąka w Czarnem" z tłustoszem pospolitym w odmianie trójbarwnej Pinguicula vulgaris ssp. bicolor o powierzchni 1,10 ha.