Wydawca treści Wydawca treści

Stanowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo – krajobrazowe

Ochroną poprzez uznanie za stanowisko dokumentacyjne na terenie RDLP w Krakowie objęto 6 obiektów. Są to ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, z nagromadzeniem skamieniałości i tworów mineralnych, głównie fragmenty nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Za zespół przyrodniczo-krajobrazowy uznano 1 obiekt będący fragmentem krajobrazu naturalnego o wyjątkowych walorach widokowych i estetycznych.

Stanowiska dokumentacyjne w RDLP w Krakowie to wyjątkowe obiekty prezentujące bogactwo geologiczne utworów wapiennych Małych Pienin i Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz utworów fliszowych Pogórza Karpackiego. W większości przypadków odsłonięcia skalne objęte ochroną w formie stanowisk dokumentacyjnych powstały podczas eksploatacji ważnych dla człowieka surowców. Są to pionowe ściany skalne, chodniki podziemne i inne.

Stanowiska dokumentacyjne w RDLP w Krakowie to:

  • „Sztolnie na górze Jarmuta” to pozostałości po dawnej kopalni rudy srebra. W latach 1732-1739 wykuto sztolnie o długości kilkudziesięciu metrów. Ruda zawierała niewielkie ilości srebra i wydobycia zaprzestano. Obecnie sztolnie w Jarmucie są przykładem zabytku techniki, są objęte ochroną przyrodniczą, nie są udostępniane do zwiedzania. Kopalnia (bania) stanowi zimową ostoję dla nietoperzy, głównie podkowca małego, nocka dużego i nocka wąsatego.
  • Odsłonięcie na Czerwieńcu" i "Kamieniołom Krystyna”  to odsłonięcia skał jurajskich w nieczynnych kamieniołomach z widoczną w skalach liczną fauną małży, ramienionogów, belemitów, ślimaków i amonitów.
  • „Żyła porfiru w Szklarach” jest to odsłonięcie geologiczne dolnokarbońskiego wapienia z widoczną intruzją skały magmowej.
  • „Odsłonięcie martwicy wapiennej w Dolinie Szklarki” jest to odsłonięcie geologiczne skały osadowej powstałej z wapienia karbońskiego w wyniku wytrącania się węglanu wapnia z wód źródlanych, pod wpływem gwałtownych zmian ciśnienia lub temperatury.
  • „Kamieniołom Tursko”- fragment  kamieniołomu, z wysoką ścianą  gruboławicowych  piaskowców, eksploatowanych jeszcze przed I wojną światową jako kamienie ciosowe i łamane, wykorzystywane na potrzeby budowlane.

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Nadleśnictwie Gromnik to jedyny obiekt objęty tą, rzadko stosowaną, bardzo liberalną formą ochrony przyrody.

"Lubinka" jest to wyjątkowo piękny obszar wzdłuż koryta leśnego potoku, obejmuje potok
i strefę ochronną położoną w odległości 20 m od jego brzegów o łącznej powierzchni
10,3 ha.