Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Na terenie lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie znajduje się 126 obiektów o statusie pomników przyrody.

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Zazwyczaj są to okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Do pomników przyrody ożywionej należą: pojedyncze krzewy, drzewa i grupy drzew odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami, a także zabytkowe aleje drzew. Natomiast do pomników przyrody nieożywionej należą: największe głazy narzutowe oraz interesujące formy powierzchni ziemi – źródła, wodospady, jary, skałki, wywierzyska, przełomy rzeczne, jaskinie, odkrywki itp.

Ochrona ta dotyczy pojedynczych tworów przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupień o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej i cechach wyróżniających je spośród innych obiektów tego rodzaju.