Lista aktualności Lista aktualności

Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej

Właściwym do wydawania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, bez względu na formę własności, jest dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Stanowi o tym ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Wyjątek stanowią obszary parków narodowych, dla których taką decyzję wydaje dyrektor parku.

 

Decyzja o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji może zostać wydana dla gruntów przeznaczonych na cele nieleśne (wynikające z: planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego), przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

Osoba ubiegająca się o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji musi posiadać prawo do dysponowania gruntem, np. tytuł własności, umowa dzierżawy, umowa najmu.

 

Wniosek o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji wraz z niezbędnymi dokumentami wnioskodawca dostarcza do biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji może mieć charakter trwały lub nietrwały (na czas trwania inwestycji), lub mogą wystąpić obydwie formy wyłączenia przy realizacji danej inwestycji.

 

Wzór WNIOSKU wraz niezbędnymi informacjami i załącznikami zamieszczamy poniżej: