Wydawca treści Wydawca treści

Obszary NATURA 2000

Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 zajmuje prawie połowę powierzchni lasów zarządzanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych Krakowie.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony różnorodności biologicznej Kontynentu Europejskiego. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, jak również typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla regionów biogeograficznych Europy.

Obecnie w Polsce Sieć Natura 2000 tworzą obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary ochrony siedlisk mające znaczenie dla Wspólnoty.

Ochrona przyrody na obszarach Natura 2000 ukierunkowana jest na przedmiot ochrony, dla którego wyznaczony został obszar.

Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały transponowane do polskiego prawa.

W zasięgu terytorialnym RDLP w Krakowie znajduje się 90 obszarów sieci Natura 2000, w tym 8 obszarów ochrony ptaków i 82 obszarów ochrony siedlisk ważnych dla Wspólnoty ( dane z 2015 r.).

W całości, lub w części, na gruntach administrowanych przez nadleśnictwa RDLP w  Krakowie leży 41 obszarów, w tym 5 ostoi ochrony ptaków i 36 ważnych dla Wspólnoty obszarów ochrony siedlisk.

Zajmują one prawie 82 tys. ha, co stanowi około 50 proc. powierzchni lasów RDLP w Krakowie.