Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Wyróżniający się krajobraz i zróżnicowanie ekosystemów stał się przyczynkiem do utworzenia w Małopolsce Obszarów Chronionego Krajobrazu.

Obok ochrony krajobrazu i różnorodności przyrodniczejobszary chronionego krajobrazupełnią funkcje korytarzy ekologicznych, stanowią otuliny dla parków krajobrazowych  Małopolski oraz wspomagają zaspokajanie potrzeb społecznych związanych z turystyką i wypoczynkiem.

W zasięgu terytorialnym RDLP w Krakowie znajduje się 8 obszarów chronionego krajobrazu: OCHK Wyżyny Miechowskiej, Bratucicki OCHK, Radłowsko – Wierzchosławicki OCHK, OCHK Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, OCHK Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, OCHK Pogórza Ciężkowickiego, Południowomałopolski OCHK,

Obejmują one ponad 70 000 ha las ów RDLP w Krakowie.