Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKOWANIE LASU

Niezależnie od funkcji ochronnych, istotną funkcją lasu jest dostarczenie drewna - surowca doskonałego, odnawialnego i przyjaznego człowiekowi.

Wielkość pozyskania drewna w nadleśnictwach ściśle regulują plany urządzenia lasu, uwzględniające zasadę trwałości lasu oraz dążenia do powiększania zasobów drzewnych. Pozyskanie drewna jest naturalną konsekwencją działań związanych z hodowlą i ochroną lasu.

Użytkowanie rębne realizowane w ramach cięć odnowieniowych ma na celu zastąpić stary, dojrzały drzewostan młodym pokoleniem lasu i stworzyć najkorzystniejsze warunki do wzrostu i rozwoju młodych drzew. Użytkowanie przedrębne obejmuje drzewostany młodszych klas wieku, które wymagają cięć pielęgnacyjnych dla poprawy warunków rozwojowych drzew, poprawy ich jakości hodowlanej i technicznej oraz zdrowotności drzewostanów.

Wyliczony na podstawie obowiązujących, 10-letnich planów urządzenia lasu wszystkich
16 nadleśnictw, sumaryczny etat pozyskania drewna (wg stanu na 2017 r.) dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie wynosi 8.970.541 m3 (netto) – co pozwala zaplanować do pozyskania 897,0 tys. m3 drewna rocznie. Takie planowanie pozyskania oscyluje w granicach 86% przyrostu drzewostanów, który wynosi ponad 1,04 mln m3/rok (netto). Skutkuje to dalszym wzrostem zasobów drzewnych w naszych lasach – przeciętnie będą one przyrastać o 142,9 tys. m3/rok.

Czasami na skutek klęsk żywiołowych np. pożarów, huraganów (wiatrołomy), szkód od mokrego śniegu lub lodu (śniegołomy, okiść), zostaje zaburzony normalny cykl produkcji leśnej opartej o wyliczony etat. Pojawia się wtedy pilna potrzeba wycięcia uszkodzonych i chorych drzew nie planowanych wcześniej do pozyskania, jednak w tej sytuacji ogranicza się pozyskanie drewna w pozostałych drzewostanach. 

W stosunku do stanu zapasu drewna na pniu w 1960 r. przeciętna zasobność drzewostanów wzrosła o 48% z 187 m3/ha w 1960 do 318 m3/ha w 2017 r.

Przeciętny wiek drzewostanów wzrósł z 55 lat w 1960 r. do 78 lat w 2017 r.

Zestawienie rocznych etatów miąższościowych użytkowania głównego lasu (netto):

dane na 2017 r.

Użytki rębne               515,7 tys. m3
Użytki przedrębne      381,3 tys. m3

Razem użytkowanie główne – 897,0 tys. m3