Wydawca treści Wydawca treści

Obszary NATURA 2000

Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody wprowadzona do polskiego prawa w 2004 r., funkcjonująca niezależnie od istniejących od dawna parków narodowych, rezerwatów przyrody i innych form. Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny o największym znaczeniu dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin i zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych całej Europy, jej różnorodności biologicznej.

Tworzenie obszarów sieci Natura 2000 wynika aktów prawa pochodnego z Unii Europejskiej, z DYREKTYW Unii Europejskiej – którego mocą prawodawcy, państwa członkowskie Unii zostają zobowiązane do wprowadzenia (transpozycji) określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywach celu.

Podstawą programu Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy – dyrektywa ptasia, przyjęta
w 1979 roku, zastąpiona dyrektywą 2009/147/WE
z 2009 roku oraz dyrektywa siedliskowa (habitatowa) 92/43/EWG z 1992 roku.

 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Art. 25.2) sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:

1) obszary specjalnej ochrony ptaków;

2) specjalne obszary ochrony siedlisk;

3) obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.

 

Obecnie w Polsce mamy obszary specjalnej ochrony ptaków, które ustanowiono odpowiednimi rozporządzeniami. Rozporządzenia w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 wyznaczyły w Małopolsce 8 obszarów, z których na gruntach będących
w zarządzie Nadleśnictw RDLP w Krakowie leży 6 obszarów obejmujących łącznie 48 294,70 ha.

 

W ochronie siedlisk w Polsce obowiązuje forma prawna - obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Na gruntach LP w RDLP w Krakowie leży 50 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty obejmujących łącznie  powierzchnię 36 699,41 ha.