Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecka jest integralną częścią gospodarki leśnej. Jej głównym celem i zadaniem jest racjonalne korzystanie i odtwarzanie zasobu środowiska leśnego jakim jest zwierzyna łowna.

Od właściwie prowadzonej gospodarki łowieckiej zależy między innymi równowaga przyrodnicza pomiędzy roślinnymi i zwierzęcymi składnikami ekosystemów (nie tylko leśnych, ale także łąkowych, zaroślowych i in.).

Zadaniami łowiectwa są również:

  • dążenie do zapewnienia optymalnych warunków dla rozwoju populacji poszczególnych gatunków zwierząt,
  • regulacja liczebności i struktury populacji zwierząt, oraz utrzymanie zdrowotności,
  • kultywowanie zwyczajów łowieckich,
  • kształtowanie właściwych postaw etycznych u myśliwych,
  • zagospodarowanie łowisk,
  • udostępnienie żeru i wody w okresach ich niedoboru,
  • zwalczanie kłusownictwa,
  • a także ograniczenie szkód wyrządzanych przez zwierzynę w środowisku leśnym oraz w uprawach i płodach rolnych.

 

Aktualnie w granicach woj. małopolskiego znajduje się 254 obwodów łowieckich.

 
  Gospodarka łowiecka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie prawo łowieckie, w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane.

  W ramach kultywowania zwyczajów łowieckich w Niepołomicach odbywa się  Małopolski Konkurs Sygnalistyki Myśliwskiej "O Róg Zbramira". Głównym organizatorem konkursu jest RDLP w Krakowie i Zespół Sygnalistów "HAGARD" Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dodatkowo corocznie odbywają się warsztaty muzyczne dla sygnalistów mające na celu udoskonalanie gry na rogach myśliwskich oraz odbywa się Przegląd Sygnalistów Leśników RDLP w Krakowie.

 

Ośrodki Hodowli Zwierzyny

Na terenie RDLP funkcjonuje 8 Ośrodków Hodowli Zwierzyny zarządzanych przez LP ( 9 obwodów łowieckich, z czego 7 to obwody leśne).

W Ośrodkach Hodowli Zwierzyny zarządzanych przez nadleśnictwa, realizowane są – między innymi - zadania związane z: właściwym zagospodarowaniem łowisk (wprowadzanie elementów wzbogacających bazę żerową np. poletka żerowe, zgryzowe, utrzymywanie w pełnej sprawności łąk śródleśnych i przyleśnych, wprowadzanie rodzimych dzikich drzew owocowych itp.), utrzymywanie prawidłowych relacji las-zwierzyna, dla zapewnienia trwałości lasu, wdrażaniem osiągnięć naukowych i prowadzeniem prac badawczych z zakresu łowiectwa oraz kontynuowaniem tradycji i zwyczajów łowieckich.

Głównymi gatunkami zwierząt bytujących na naszym terenie są: jeleń, sarna, dzik. Stany liczebne zwierzyny grubej w OHZ są od paru lat stabilne, natomiast zdecydowanie zmniejszeniu uległa liczebność  kuropatwy i zająca.

Lasy małopolski również bogate są w rzadkie już dzisiaj gatunki zwierząt chronionych takich jak: niedźwiedzie brunatne, wilki, rysie, bobry, wydry i rzadkie kuraki leśne – głuszce i cietrzewie oraz ptaki drapieżne.