Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictw RDLP w Krakowie znajduje się 9 obszarów chronionego krajobrazu obejmujących 86 837,50 ha powierzchni.

Osiem  z nich utworzone zostało Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego.

  • Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Jastrząbsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Radłowsko-Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego

Jeden  Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego

  • Obszar Chronionego Krajobraz Beskidu Niskiego

 

Obszary chronionego krajobrazu są formą ochrony przyrody o niewielkich rygorach ochronności, a działalność gospodarcza w tym gospodarka leśna podlega tylko niewielkim ograniczeniom zapisanym w uchwale  sejmiku województwa powołującej dany obszar.

Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu (OCHK) w danym województwie sprawuje Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych danego województwa.

 

Największym w Małopolsce obszarem jest Południowomałopolski OCHK, utworzony w 1997 roku, położony na terenach powiatów: gorlickiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego. Zajmuje 61 540,20 ha gruntów PGL LP w 10 Nadleśnictwach RDLP w Krakowie.