Wydawca treści Wydawca treści

Leśne Kompleksy Promocyjne

Leśne Kompleksy Promocyjne - są to pilotażowe obszary promowanie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Obejmują najciekawsze, duże, zwarte obszary leśne charakterystyczne dla danego regionu.

Są obszarami funkcjonalnymi o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym. Działalność każdego leśnego kompleksu promocyjnego określa jednolity program gospodarczo-ochronny. Rada naukowo-społeczna powołana przez Dyrektora Generalnego dla każdego LKP inicjuje oraz ocenia realizację działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym. Leśne Kompleksy Promocyjne, przede wszystkim, mają być miejscem promocji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej jako elementu zrównoważonego rozwoju kraju, a w szczególności ochrony przyrody w warunkach użytkowania jej zasobów.

Działania w leśnych kompleksach  promocyjnych koncentrują się na:

  • Wszechstronnym rozpoznaniu stanu biocenoz leśnych oraz zachodzących w niej zmian;
  • Trwałym zachowaniu lub odtwarzaniu naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej i ekologicznej gospodarki leśnej,
  • Integrowaniu celów trwałej gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przyrody;
  • Prowadzeniu prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w celu upowszechniania nowych rozwiązań na całym obszarze działania Lasów Państwowych, przy wykorzystaniu potencjału badawczego Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
  • Prowadzeniu działalności edukacyjnej w społeczeństwie; 
  • Podnoszeniu kwalifikacji pracowników LP.

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie istnieją dwa kompleksy promocyjne.

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Beskidu Sądeckiego"

Utworzony został w 2004 roku. Swym zasięgiem obejmował lasy Nadleśnictwa Piwniczna oraz lasy Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicynależącego do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, o łącznej powierzchni 19 650 ha.

W 2011 roku do LKP przyłączony został obszar Nadleśnictwa Nawojowa. Obecnie łączna powierzchnia LKP "Lasy Beskidu Sądeckiego" wynosi 32 051 ha.

 „Lasy Beskidu Sądeckiego" obejmuje obecnie dwa potężne pasma górskie Beskidu Sądeckiego tj. Ra­dziejowej i Jaworzyny Krynickiej oraz dwa znacz­nie mniejsze pasma Beskidu Niskiego – Pasmo Jaworza i Czerszli. Przedzielone są one malow­niczymi dolinami. Najpiękniejsza z nich to Dolina Popradu, rzeki płynącej malowniczym przełomem pomiędzy głównymi pasmami górskimi Beskidu Sądeckiego. Wschodnią granicę obszaru stanowi Dolina Białej Tarnowskiej. Krajobraz cechują spa­dziste i strome zbocza pocięte potokami i ogromne przestrzenie leśne, w których zachowały się frag­menty pierwotnych lasów, stanowiących dawną Puszczę Karpacką, czyli bogate gatunkowo i zróż­nicowane wiekowo naturalne lasy bukowo-jodło­we z domieszką świerka, jaworu, wiązów, i lipy. Występują tutaj bogate złoża wód mineralnych. Walory te stały się przyczynkiem do utworzenia na terenie Beskidu Sądeckiego dwóch bardzo waż­nych pod względem rangi, przewidzianych w pra­wie polskim form ochrony przyrody: Popradzkiego Parku Krajobrazowego i Ostoi Natura 2000 PLH 120039 Ostoja Popradzka. Nadleśnictwa Piwnicz­na i Nawojowa oraz Leśny Zakład Doświadczalny posiadają wyjątkowe obiekty edukacyjne, ciekawą ofertę edukacyjną   i doświadczonych edukatorów.

 

Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Niepołomicka"

Utworzony Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 29 listopada 2011 roku obejmuje lasy Nadleśnictwa Niepołomice o powierzchni 10 926 ha.

Puszcza Niepołomicka to jeden z większych ni­zinnych obszarów leśnych w południowej Polsce. Jego obecna nazwa pochodzi od staropolskiego słowa „niepołomny" – niezniszczalny. Las ten dawniej był obszarem podmokłym, niedostęp­nym, trudnym do wykarczowania i zagospodaro­wania rolniczego.

 Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Niepo­łomicka" jest typowym obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i spo­łecznym. Nadleśnictwo Niepołomice prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzenia lasu zatwierdzany przez Ministra Środowiska. Nadzoruje funkcjonowanie Zachowawczego Ośrodka Hodowli Żubrów. Mimo przekształceń, Puszcza Niepołomicka nadal posiada wyjątko­we walory przyrodnicze potwierdzone statusem ochrony rezerwatowej, utworzeniem obszarów Natura 2000 oraz innych form ochrony przyro­dy. Ze względu na sąsiedztwo Krakowa, Bochni i innych terenów silnie zurbanizowanych Pusz­cza odgrywa bardzo ważną rolę w zaspokaja­niu potrzeb społecznych związanych z rekreacją i turystyką. Nadleśnictwo od wielu lat realizuje również zadania z zakresu edukacji leśnej społe­czeństwa, posiada własną bazę edukacyjną.