Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie jest jedną spośród 17 jednostek organizacyjnych średniego szczebla zarządzania w Lasach Państwowych.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) oraz na podstawie statutu nadanego PGL Lasy Państwowe zarządzeniem Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku, a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej w PGL LP ( Dz. U nr 134 poz. 692 ) oraz na podstawie regulaminu organizacyjnego RDLP.

RDLP w Krakowie – nadzoruje działalność 16 nadleśnictw: Brzesko, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Gorlice, Gromnik, Krościenko, Krzeszowice, Limanowa, Łosie, Miechów, Myślenice, Nawojowa, Niepołomice, Nowy Targ, Piwniczna, Stary Sącz, które są podstawowymi i samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.

Dyrektor RDLP w Krakowie - przy pomocy zastępców realizuje przypisane mu z mocy prawa zadania i ponosi za nie odpowiedzialność. Reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych w zakresie swojego działania.

Zastępcy dyrektora RDLP w Krakowie - działają w ramach udzielonych przez dyrektora uprawnień, pełnomocnictw oraz stosownie do uregulowań zawartych w regulaminie organizacyjnym jednostki.

Strukturę organizacyjną Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie stanowią piony, wydziały, zespoły i samodzielne stanowiska pracy.