Wydawca treści Wydawca treści

Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej

Właściwym do wydawania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, bez względu na formę własności, jest dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Stanowi o tym ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Wyjątek stanowią obszary parków narodowych, dla których taką decyzję wydaje dyrektor parku.

 

Decyzja o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji może zostać wydana dla gruntów przeznaczonych na cele nieleśne (wynikające z: planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego), przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

Osoba ubiegająca się o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji musi posiadać prawo do dysponowania gruntem, np. tytuł własności, umowa dzierżawy, umowa najmu.

 

Wniosek o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji wraz z niezbędnymi dokumentami wnioskodawca dostarcza do biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji może mieć charakter trwały lub nietrwały (na czas trwania inwestycji), lub mogą wystąpić obydwie formy wyłączenia przy realizacji danej inwestycji.

 

Wzór WNIOSKU wraz niezbędnymi informacjami i załącznikami zamieszczamy poniżej:


Lasy prywatne w zasięgu RDLP w Krakowie

Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie działania RDLP w Krakowie wynosi około 173 000 ha.

Aktualna powierzchnia lasów niepaństwowych w nadzorze nadleśnictw wynosi 121 083 ha, pozostałe lasy nadzorowane są przez starostów.

Nadleśnictwa pełnią nadzór na podstawie porozumień zawieranych ze starostami.

W zakres nadzoru nad lasami innych własności wchodzi między innymi:

 • przegląd stanu lasu na gruncie, ocena zgodności wykonanych przez właścicieli prac
 • z przepisami ustawy o lasach, uproszczonymi planami urządzenia lasu lub decyzjami,
 • wydawanie właścicielom decyzji administracyjnych i kontrola wykonania obowiązków wynikających z tych decyzji,
 • wysyłanie upomnień i wnioskowanie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • w przypadku nie wykonania zadań określonych w decyzji,
 • cechowanie drewna i wystawianie właścicielom dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania.

Zgodnie z ustawą o lasach za stan lasów odpowiedzialni są ich właściciele. Do obowiązków właściciela należy przede wszystkim:

 • ponowne wprowadzanie roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu, 
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na uprawach do 10 lat,
 • usuwanie drzew opanowanych przez owady, wywróconych , złamanych, suchych,
 • prowadzenie racjonalnej wycinki drzew zgodnie z uproszczonymi planami urządzenia lasu lub decyzjami ustalającymi,
 • wykonywanie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej.