Wydawca treści Wydawca treści

Historia RDLP

Historia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie sięga 1945 roku, kiedy to utworzono Krakowsko-Śląską Dyrekcję Lasów Państwowych.

Krakowsko-Śląska Dyrekcja Lasów Państwowych grupowała 53 małe nadleśnictwa utworzone z przedwojennych lasów państwowych oraz prywatnych majątków leśnych upaństwowionych po 1944 r. Do 1949 r. podstawą prawną do zarządzania lasami był dekret o państwowym gospodarstwie leśnym, wydany 30 września 1936 r. przez Prezydenta RP.

Siedzibą nowej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych stał się budynek przy al. Słowackiego 17A w Krakowie. Pomimo upływu blisko 70 lat, oraz wielu zmian organizacyjnych i terytorialnych, krakowska siedziba leśnej administracji średniego szczebla nigdy nie ulegała zmianie. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, która weszła w życie 1 stycznia 1992 r. powierzyła zarząd nad lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe. W następstwie zmian organizacyjnych dotychczasowy Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych został przekształcony w Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie.

Aktualnie w skład RDLP w Krakowie wchodzi 16 nadleśnictw położonych na terenie województwa małopolskiego oraz częściowo podkarpackiego i śląskiego.