Rezerwaty przyrody

W lasach zarządzanych przez RDLP w Krakowie zlokalizowane jest 67 rezerwatów przyrody, które obejmują ochroną ogromną różnorodność ekosystemów, siedliska roślin, grzybów i zwierząt oraz twory przyrody nieożywionej.

Parki krajobrazowe

W zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie znajduje się 11 parków krajobrazowych.

Obszary chronionego krajobrazu

Wyróżniający się krajobraz i zróżnicowanie ekosystemów stał się przyczynkiem do utworzenia w Małopolsce Obszarów Chronionego Krajobrazu.

Obszary Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 zajmuje prawie połowę powierzchni lasów zarządzanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych Krakowie.

Pomniki przyrody

Na terenie lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie znajduje się 126 obiektów o statusie pomników przyrody.

Użytki ekologiczne

W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie istnieje 14 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 67 hektarów.

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi.