Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o zatwierdzeniu Planu Urządzenia Lasu

Ogłoszenie o zatwierdzeniu przez Ministra Klimatu i Środowiska Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Nowy Targ

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie zawiadamia o zatwierdzeniu przez Ministra
Klimatu i Środowiska:
- planu urządzenia lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Nowy Targ na lata
2020-2029 - pismo z dnia 30 czerwca 2021 roku, znak spr.: DLŁ-WGL.8100.12.2021.
Z treścią: planu urządzenia lasu (pul), pisma zatwierdzającego oraz podsumowania
pul, o którym mówi art. 55, ust 3 ww. ustawy można zapoznać się po uprzednim
złożeniu wniosku o udostępnienie informacji na adres: Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krakowie, al. Juliusza Słowackiego 17a, 31-159 Kraków, e-mail:
rdlp@krakow.lasy.gov.pl lub Nadleśnictwa Nowy Targ, ul. Kowaniec 70, 34-400
Nowy Targ, e-mail: nowytarg@krakow.lasy.gov.pl