Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o zatwierdzeniu aneksów

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie zawiadamia o zatwierdzeniu przez Ministra Klimatu i Środowiska:

  • aneksu do planu urządzenia lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Niepołomice na lata 2012-2021, uzupełniający ten plan o zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 - pismo z dnia 30 marca 2021 roku, znak spr.: DLŁ-WGL.8100.4.2021,
  • aneksu do planu urządzenia lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Limanowa na lata 2016-2025, uzupełniający ten plan o zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 - pismo z dnia 30 marca 2021 roku, znak spr.: DLŁ-WGL.8100.5.2021,
  • aneksu do planu urządzenia lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Miechów na lata 2013-2022, uzupełniający ten plan o zakres planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 - pismo z dnia 30 marca 2021 roku, znak spr.: DLŁ-WGL.8100.6.2021,
  • aneksu do planu urządzenia lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Dębica na lata 2015-2024, uzupełniający ten plan o zakres planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 - pismo z dnia 30 marca 2021 roku, znak spr.: DLŁ-WGL.8100.7.2021.

Z treścią przedmiotowych pism, dokumentacją planów urządzenia lasu (pul) oraz podsumowaniami pul, o których mówi art. 55, ust 3 ww. ustawy można zapoznać się po uprzednim złożeniu wniosku o udostępnienie informacji na adres: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, al. Juliusza Słowackiego 17a,
31-159 Kraków, e-mail: rdlp@krakow.lasy.gov.pl lub odpowiednio do właściwego Nadleśnictwa:

  • Nadleśnictwa Niepołomice, ul. Myśliwska 41, 32-005 Niepołomice, e-mail: niepolomice@krakow.lasy.gov.pl
  • Nadleśnictwa Limanowa, ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa, e-mail: limanowa@krakow.lasy.gov.pl
  • Nadleśnictwa Miechów, os. Kolejowe 54A, 32-200 Miechów, e-mail: miechow@krakow.lasy.gov.pl
  • Nadleśnictwa Dębica, ul. Rzeszowska 142, 39-200 Dębica, e-mail: debica@krakow.lasy.gov.pl.