Lista aktualności Lista aktualności

Krajowa Narada Leśników – wyjątkowe spotkanie z nadleśniczymi

Ponad pół tysiąca pracowników Lasów Państwowych oraz gości wzięło udział w Krajowej Naradzie Leśników zorganizowanej w Kielcach 20 stycznia.

Było to szczególne, pierwsze od chwili objęcia stanowiska przed dwoma miesiącami spotkanie dyrektora generalnego LP Konrada Tomaszewskiego ze wszystkimi nadleśniczymi z kraju.

Oprócz leśników - przedstawicieli 430 nadleśnictw, szefów 17 dyrekcji regionalnych oraz wszystkich zakładów krajowych i całego kierownictwa Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych - w naradzie udział wzięły m.in. posłanki Anna Paluch i Agata Borowiec, posłowie Dariusz Bąk i Wojciech Skurkiewicz, wiceszefowa Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska Anna Żornaczuk-Łuba, dziekan duszpasterzy leśników ks. Wiktor Ojrzyński, przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy dyrektorze generalnym LP Andrzej Rodziewicz, szefowie wszystkich organizacji związkowych działających w Lasach Państwowych.

 

Zgromadzeni wysłuchali przesłania, jakie skierował do nich minister środowiska Jan Szyszko, który z powodu licznych obowiązków nie mógł przybyć do Kielc.

Po powitaniu gości, dyrektor generalny poinformował, że jego decyzją Złotym Kordelasem Leśnika Polskiego zostali uhonorowani posłowie Bąk i Skurkiewicz. – Niedawna pomoc panów w wielkim dziele odwrócenia bardzo złych zmian w ustawie o ochronie przyrody, które groziły paraliżem gospodarki leśnej, była nieoceniona. Dziękuję za to, ale też za całe wcześniejsze wsparcie dla Lasów Państwowych i polskiego modelu leśnictwa – uzasadnił Konrad Tomaszewski.
Odbierając wyróżnienie Dariusz Bąk przypomniał: - Słowo „gospodarstwo", które macie państwo w pełnej nazwie, ma dużą wagę. Zobowiązuje, by mądrze zarządzać i użytkować powierzone wam lasy, właśnie po gospodarsku. Tak jest i tak powinno pozostać.
Pan dyrektor Tomaszewski już rozpoczął dobre zmiany w Lasach Państwowych, ale to początek. Jego i nas, polityków, czeka jeszcze wiele pracy, by należycie uregulować sprawy związane z leśnictwem – mówił dziękując za wyróżnienie Wojciech Skurkiewicz. Wskazał m.in. na planowaną zmianę w ustawie o lasach, która ma usankcjonować wsparcie finansowe udzielane przez LP parkom narodowym na rozwój ich infrastruktury.

Dyrektor generalny wręczył również Grażynie Zagrobelnej, szefowej Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność", akt powołania z dniem 29 stycznia br. na stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie (dotychczasowy szef tej jednostki Bogusław Famielec odchodzi na emeryturę).

W najważniejszym punkcie narady dyrektor generalny zapoznał nadleśniczych z wdrażaną obecnie „Wizją działań na rzecz rozwoju PGL LP". Konrad Tomaszewski przypomniał, że na przestrzeni minionych lat pojawiały się różne pomysły na głęboką przebudowę Lasów Państwowych: od komunalizacji przez przekształcenie w spółkę akcyjną czy podział po zaliczenie do sektora finansów publicznych albo włączenie do tzw. funduszu majątku państwowego. Do tego dochodzi presja wywierana na LP przez często przeciwstawne grupy interesów, jak przemysł drzewny z jednej strony i zwolennicy „konserwatorskiej" ochrony przyrody z drugiej. – Różne nieodpowiedzialne pomysły to wynik braku świadomości, czym tak naprawdę są, a czym nie są Lasy Państwowe. Irytację niektórych wzbudza też to, że działamy w oparciu o rodzimy kapitał i rozwiązania, więc nie można nas łatwo zaszufladkować w typowe unijne schematy. Tymczasem da się jednoznacznie opisać i zdefiniować naszą formę prawną i organizacyjną. To właśnie zrobiłem w pierwszej kolejności, abyśmy na tej klarownej podstawie mogli przystąpić do działań rozwojowych – mówił Tomaszewski. Urzeczywistnienie tych działań, jak zauważył, będzie jednak wymagało udoskonalenia ram prawnych, w jakich działają LP, zwłaszcza poważnej nowelizacji ustawy o lasach, ale „bez naruszania podstaw polskiego modelu leśnictwa", a także wypracowania przez administrację publiczną podstaw strategicznych leśnictwa.

Dyrektor generalny przedstawił zebranym podstawowe, zawarte w „Wizji…" ustalenia dotyczące statusu Lasów Państwowych, uprawnionego obszaru ich działania czy prowadzonej przez nie działalności dodatkowej w świetle obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa, a także misji, jaką powinny one wypełniać. Był to punkt wyjścia do zaprezentowania w skrócie koncepcji poszczególnych systemów funkcjonalnych, które będą wdrażane w Lasach Państwowych, takich jak koncepcja systemu kształtowania struktury organizacyjnej, współpracy z zakładami usług leśnych, wartościowania nieruchomości leśnych, wspólnych przedsięwzięć z samorządami, finansowania działalności naukowej, księgowego lub planowania finansowo-gospodarczego. – Punktem wyjścia do tych działań rozwojowych będzie nowa prognoza finansowa – wskazał Konrad Tomaszewski.

Dyrektor generalny poinformował uczestników narady o wielu toczących się w związku z wdrażaniem działań rozwojowych pracach, na przykład zainicjowanej kompleksowej inwentaryzacji różnorodności biologicznej w lasach zarządzanych przez LP. Zwrócił się też do nadleśniczych z apelem o wsparcie m.in. przy tworzeniu katalogu zakładów usług leśnych, jakie współpracują z LP, czy zachęcaniu przedsiębiorców drzewnych do zrzeszania się i udziału w pracach reaktywowanej w nowej formule Komisji Leśno-Drzewnej.

Szczególną uwagę Konrad Tomaszewski poświęcił przedstawieniu koncepcji tzw. leśnych gospodarstw węglowych, podkreślając swą determinację, by ten innowacyjny pomysł zrealizować. – To bez znaczenia, czy klimat się faktycznie ociepla, czy wpływ na to ma koncentracja tzw. gazów cieplarnianych w atmosferze i czy udział człowieka w globalnej emisji CO2 jest istotny. Ważne, że na poziomie globalnym państwa umówiły się, że tak właśnie jest, a społeczeństwa zasadniczo w to wierzą. Skoro uznano, że kluczowy jest dwutlenek węgla, politykę klimatyczną oparto na dążeniu do ograniczania jego emisji, nałożono na gospodarki limity, a nawet powstał cały system handlu emisjami ETS, to grzechem byłoby nie wykorzystać szansy, jaką dają Polsce nasze lasy – ogromny zbiornik magazynujący węgiel w postaci organicznej, a więc zmniejszający jego zawartość w postaci CO2 w atmosferze – mówił dyrektor generalny.

Dyrektor wykazywał, że już dziś gospodarstwa leśne przyczyniają się do dekoncentracji gazów cieplarnianych przez Polskę (a wartość tego de facto ciężaru publicznego można ocenić na ponad 400 mln zł rocznie), choć w rzeczywistości czynią to w stopniu znacznie większym niż odgórnie ustalono to w regulacjach Unii Europejskiej. Idea leśnych gospodarstw węglowych zakłada, że dzięki tzw. działaniom dodatkowym w leśnictwie (m.in. odpowiedniemu urządzaniu i hodowli lasu, np. zrewidowaniu wieku poddawania drzewostanów wymianie pokoleniowej) będzie można istotnie zwiększyć ilość węgla akumulowanego przez lasy. Wypracowane w ten sposób nadwyżkowe pochłanianie - ponad wyznaczony dla Polski poziom bazowy - zmniejszy faktyczną wartość emisji CO2przez nasz kraj, co będzie miało duże znaczenie dla gospodarki (dając np. krajowej energetyce więcej czasu na dostosowanie się do restrykcyjnych norm emisyjnych).

Dodatkowo, nadwyżkowe jednostki pochłoniętego w wyniku działań dodatkowych w leśnictwie węgla mogłyby być przedmiotem obrotu aukcyjnego (nabywane przez firmy przekraczające limity emisji dwutlenku węgla), a zyski z ich sprzedaży LP mogłyby przeznaczać na przedsięwzięcia środowiskowe. – Niezależnie od tego, czy powstanie specjalna ustawa, która to umożliwi, czy też skończy się na eksperymencie w wersji minimum, a więc będziemy wdrażali to na własną rękę, a podmioty gospodarcze będą nabywały jednostki pochłaniania jedynie na zasadzie czystej dobrowolności, w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu – zrobimy to – zapewnił dyrektor generalny. Dodał, że już trwają intensywne przygotowania do wdrożenia programu: w 2016 r. wybrane zostaną drzewostany na obszarach leśnych kompleksów promocyjnych, które będą przedmiotem wspomnianych działań dodatkowych, uruchomiony zostanie wielki projekt badawczy z tym związany, trwają też wstępne rozmowy z potencjalnymi nabywcami jednostek pochłoniętego węgla.

Podczas narady omówiono też szereg spraw bieżących. Dodatkowo uczestnicy spotkania obejrzeli krótki film prezentujący skalę zjawiska zamierania zaatakowanych przez kornika świerczyn w białowieskich nadleśnictwach, a w kuluarach mogli się zapoznać z wystawami prezentującymi m.in. stanowisko leśników w głośnych ostatnio sprawach Puszczy Białowieskiej oraz Karpackiej, a także koncepcję leśnych gospodarstw węglowych.

Źródło: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
RDLP w Krakowie dziękuje za udostępnienie materiału.