Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STAŻ W RDLP W KRAKOWIE NA ROK 2020/2021

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW ŚREDNICH I WYŻSZYCH SZKÓŁ LEŚNYCH KANDYDATÓW NA STAŻ W NADLEŚNICTWACH PODLEGŁYCH RDLP W KRAKOWIE ORAZ BIURZE RDLP W KRAKOWIE NA ROK 2020/2021

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie działając w oparciu o Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych znak: GK-1103-20/12 ogłasza nabór absolwentów szkół leśnych (średnich i wyższych) na staż w podległych jednostkach organizacyjnych oraz biurze RDLP w Krakowie.

Kandydaci starający się o przyjęcie na staż powinni złożyć drogą elektroniczną następujące dokumenty:

Absolwenci średnich szkół leśnych:

 • podanie do Dyrektora RDLP w Krakowie o przyjęcie na staż ze wskazaniem dokładnego adresu do korespondencji, nr tel. kontaktowego oraz adresu e-mail,
 • oświadczenie o ukończeniu szkoły średniej (z podaniem nazwy szkoły i roku ukończenia),
 • oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości,
 • oświadczenie o uzyskaniu tytułu zawodowego (z podaniem roku uzyskania),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż oraz oświadczenie kandydata składane na podstawie art. 221 § 3 Kodeksu pracy (tj. Dz.U.2019, poz. 1040 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

Absolwenci wyższych szkół leśnych:

 • podanie do Dyrektora RDLP w Krakowie o przyjęcie na staż ze wskazaniem dokładnego adresu do korespondencji, nr tel. kontaktowego oraz adresu e-mail,
 • oświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem nazwy uczelni i roku ukończenia,
 • oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż oraz oświadczenie kandydata składane na podstawie art. 221 § 3 Kodeksu Pracy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Oryginały dokumentów potwierdzające nabyte wykształcenie będą wymagane do przedłożenia w jednostkach organizacyjnych LP, do których zostanie dany absolwent skierowany na staż.

Jednocześnie informuje się, iż w przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc, w siedzibie RDLP w Krakowie zostanie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny na staż.

Informacja, o terminie ewentualnego egzaminu zostanie podana wyłącznie na stronie internetowej RDLP w Krakowie bezpośrednio po weryfikacji złożonych przez kandydatów dokumentów.

 

Podanie na staż absolwencki wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: rdlp@krakow.lasy.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2020 r.

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem rekrutacyjnym.

 

          Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie z siedzibą przy Al. Juliusza Słowackiego 17A, 31-159 Kraków. Może się Pani/Pan z nią skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail rdlp@krakow.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem +48 12 63 05 200 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
 • z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą adresu
  e-mail: iod@comp-net.pl, lub przesłać korespondencję na adres administratora danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 22Kodeksu pracy tj. Dz.U. 2019, poz. 1040 z późn. zm.). Obowiązek prawny ciążący na administratorze wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U.2019, poz. 1040 z późn. zm.).

 • Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nadleśnictwa podległe RDLP w Krakowie: http://www.krakow.lasy.gov.pl/nadlesnictwa
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie ciążącego na administratorze prawnego obowiązku – Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Kodeks pracy (Dz.U. 2019, poz. 1040 z późn. zm.), związanym z udziałem w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana  dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

-  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony   Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.