Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW ŚREDNICH I WYŻSZYCH SZKÓŁ LEŚNYCH KANDYDATÓW NA STAŻ W NADLEŚNICTWACH PODLEGŁYCH RDLP W KRAKOWIE NA ROK 2023/2024

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie działając w oparciu o Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych znak: GK-1103-20/12 ogłasza nabór absolwentów szkół leśnych (średnich i wyższych) na staż w podległych jednostkach organizacyjnych oraz biurze RDLP w Krakowie.

Kandydaci ubiegający się o staż w nadleśnictwach RDLP w Krakowie muszą posiadać status absolwenta, tzn.: być osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia, spowodowanych: korzystaniem z zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, udokumentowaną chorobą trwającą nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni jednak nie więcej niż 12 miesięcy, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich nie dłużej jednak

niż 4 lata.

 

Kandydaci starający się o przyjęcie na staż 2023/2024 powinni w terminie do dnia
11 września 2023 r.  złożyć drogą elektroniczną następujące dokumenty:

 

 1. Absolwenci średnich szkół leśnych:
 • podanie do Dyrektora RDLP w Krakowie o przyjęcie na staż ze wskazaniem dokładnego adresu do korespondencji, nr tel. kontaktowego, adresu
  e-mail kandydata oraz wskazanie Nadleśnictwa do odbycia stażu - wzór stanowi załącznik nr 1,
 • kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
 • oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 • oświadczenie o aplikowaniu na staż do jednej wybranej RDLP, zgodnie
  z załącznikiem nr 2,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
  do realizacji procedur przyjmowania na staż oraz oświadczenie kandydata składane na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. Dz.U.2023, poz. 1465 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 1. Absolwenci wyższych szkół leśnych:
 • podanie do Dyrektora RDLP w Krakowie o przyjęcie na staż ze wskazaniem
 • dokładnego adresu do korespondencji, nr tel. kontaktowego, adresu e-mail kandydata oraz wskazanie Nadleśnictwa do odbycia stażu - wzór stanowi załącznik nr 1,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
 • oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 • oświadczenie o aplikowaniu na staż do jednej wybranej RDLP, zgodnie
  z załącznikiem nr 2,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż oraz oświadczenie kandydata składane na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

Oryginały dokumentów potwierdzające nabyte wykształcenie będą wymagane do przedłożenia w jednostkach organizacyjnych LP, do których dany absolwent zostanie skierowany na staż celem weryfikacji oraz zatrudnienia na staż. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie zastrzega sobie prawo w wątpliwych przypadkach do wezwania absolwenta (kandydata na staż) do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów w celu potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.

Jednocześnie informuje się, iż w przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zostanie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny na staż.

Informacja, o terminie ewentualnego egzaminu zostanie podana wyłącznie na stronie internetowej RDLP w Krakowie bezpośrednio po weryfikacji złożonych przez kandydatów dokumentów.

 

Kandydaci zakwalifikowani na staż zostaną poinformowani o tym fakcie wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail). Negatywna informacja o wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie będzie przekazywana.

 

Podanie na staż absolwencki wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: rdlp@krakow.lasy.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2023 r.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjmowania absolwentów na staż można zasięgnąć w Wydział Organizacji i Kadr RDLP w Krakowie tel. (12) 630 52 60.