Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Lasy zarządzane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie urzekają pięknem, różnorodnością siedlisk i wyjątkowością krajobrazów.

Lasy zarządzane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie urzekają pięknem, różnorodnością siedlisk i wyjątkowością krajobrazów.

Charakterystyczną cechą drzewostanów na terenie RDLP w Krakowie jest ich bogaty skład gatunkowy, zróżnicowanie wiekowe i złożona budowa piętrowa z dużą ilością podrostów, nalotów i podszytu. W składzie gatunkowym przeważają gatunki iglaste, których udział powierzchniowy wynosi 62% w tym sosny 31% i jodły 23%. Gatunki liściaste zajmują 38%, są to głównie buk 27% i dąb 7%.

W ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpiły  znaczne zmiany w składzie gatunkowym drzewostanów polegające na dostosowaniu do warunków siedliskowych. Zmniejszył się udział sosny, świerka i brzozy na korzyść: buka, dębu, jodły i modrzewia. Jest to efekt wieloletniej przebudowy drzewostanów znajdujących się na niewłaściwych siedliskach lub gruntach porolnych, a także efekt stosowania sposobów zagospodarowania umożliwiających zachowanie rodzimych drzewostanów. W wyniku takich działań uzyskano naturalne wielogatunkowe  i wielogeneracyjne drzewostany z licznym udziałem gatunków liściastych.

W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie przeważają drzewostany mieszane (ze znaczącym udziałem dwóch lub więcej gatunków drzew), które zajmują ponad połowę powierzchni leśnej, w dalszej kolejności drzewostany iglaste i liściaste. Na uwagę zasługują drzewostany jodłowe, których udział (23%) w lasach RDLP w Krakowie jest największy w Polsce. Wśród nich na wyróżnienie zasługują drzewostany o strukturze przerębowej lub zbliżonej do przerębowej.

 

Gatunek panujący

Udział powierzchniowy w  %

So,  Md

31,4

Św

7,7

Jd

22,6

Razem  iglaste

61,7

Bk

27,1

Db, Jw., Js

7,2

Gb

0,4

Brz

1,2

Ol,  Olsz

2,1

Tp, Lp, Wb

0,1

Os, 

0,2

Razem  liściaste

38,3

 

W strukturze wiekowej lasu dominują drzewostany w wieku od 61 do 100 lat tj. IV i V klasy wieku. Zajmują one odpowiednio 23,3 % i 16,2 %. Znaczącą powierzchnię (22,6 %) zajmują drzewostany w klasie odnowienia (KO) - dojrzałe drzewostany z młodym pokoleniem drzew - podrostem  W okresie ostatnich 50-ciu lat nastąpiła znaczna poprawa stanu drzewostanów w stosunku do 1960 roku; o 66 % wzrosła przeciętna zasobność ze 187 m3/ha do 309 m3/ha oraz przeciętny wiek z 55 lat do 78 lat  w 2015 r. Powyższe wskaźniki są zarazem znacznie wyższe od wskaźników ogólnopolskich: przeciętny wiek drzewostanów w całym kraju dla Lasów Państwowych (LP) wynosi 62 lata, natomiast przeciętna zasobność w LP wynosi 260 m3/ha.

Największą zasobnością charakteryzują się lasy położone w nadleśnictwach górskich: Nawojowa,  Stary Sącz, Brzesko (394 m3/ha, 350 m3/ha, 336 m3/ha).

Ogólny zapas grubizny drewna (brutto) RDLP w Krakowie w 2015 r. wynosi ponad 51,7 mln m3.

 

Klasa wieku

Powierzchnia

w %

Grunty leśne niezalesiona

0,4

I –   1 – 20 lat

3,9

II -   21 – 40 l.

7,6

III -   41 – 60 l.

15,3

IV -   61 – 80 l.

23,3

V -    81 – 100 l.

16,2

VI -  101 – 120 l.

8,4

VII i st.  121 l. i więcej

2,3

KO, KDO

22,2

SP (struktura przerębowa)

0,4