Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy HCVF to lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Obowiązek wyznaczenia takich lasów wynika z posiadanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council), który potwierdza, iż w lasach RDLP w Krakowie produkcja i pozyskiwanie drewna odbywa się przy jednoczesnym zachowaniu żywotności tych lasów oraz ich bioróżnorodności.

Na terenach Nadleśnictw RDLP w Krakowie w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych zidentyfikowano lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Identyfikacji obszarów stanowiących lasy HCVF dokonano na podstawie „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" dla poszczególnych kategorii:

HCVF 1.          - Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
HCVF 1.1.       - Obszary chronione
HCVF 1.2.       - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2.          - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3.          - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
HCVF 3.1.       - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące,
HCVF 3.2.       - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

HCVF 4.          - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
HCVF 4.1.       - Lasy wodochronne
HCVF 4.2.       - Lasy glebochronne

HCVF 6.          - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Leśnicy co rok dokonują przeglądu stanu tych lasów. Prowadzony przez leśniczych monitoring wykazuje na to, czy stan lasów o szczególnych walorach przyrodniczych nie pogorszył się, czy nie zaistniały zjawiska mogące w istotny sposób wpłynąć na cel i przedmiot ochrony. Wyniki rocznego monitoringu drzewostanów HCVF w nadleśnictwie dostępne są w na stronach internetowych właściwych jednostek.

 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że uwagi i opinie dotyczące lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych - HCVF można zgłaszać do biura RDLP na adres rdlp@krakow.lasy.gov.pl

 

Rozmieszczenie ekosystemów HCVF prezentują załączone poniżej mapy.