Lista aktualności Lista aktualności

Informacja dla kandydatów na staż

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW ŚREDNICH I WYŻSZYCH SZKÓŁ LEŚNYCH – KANDYDATÓW NA STAŻ W NADLEŚNICTWACH I BIURZE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KRAKOWIE NA ROK 2017/2018

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie działając w oparciu o Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych znak: GK-1103-20/12 ogłasza nabór absolwentów szkół leśnych (średnich i wyższych) na staż w podległych jednostkach organizacyjnych oraz biurze RDLP.

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na staż składają następujące dokumenty:

Absolwenci średnich szkół leśnych:

  • podanie do Dyrektora RDLP w Krakowie o przyjęcie na staż ze wskazaniem dokładnego adresu zamieszkania, nr tel. kontaktowego oraz adresu e-mail,
  • kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego technika leśnika, co oznacza, że przedłożenie innych dokumentów, niż wyżej wymienione, w tym zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technik leśnik nie stanowi spełnienia warunków formalnych do ubiegania się o przyjęcie na staż do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
  • oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości,
  • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.)".

 

Absolwenci szkół wyższych:

  • podanie do Dyrektora RDLP w Krakowie o przyjęcie na staż ze wskazaniem dokładnego adresu zamieszkania, nr tel. kontaktowego oraz adresu e-mail,
  • kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,
  • oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości,
  • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.)".

 

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres e-mail: rdlp@krakow.lasy.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2017 r.

W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc zostanie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny na staż.

Informacja o ewentualnym terminie egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej RDLP w Krakowie do dnia 3 października 2017 r.