Asset Publisher Asset Publisher

Drzewostany reprezentatywne

Drzewostany  reprezentatywne  nazywane również drzewostanami referencyjnymi (ang. Representative Sample Areas) wyznaczane są w celu spełnienia standardów certyfikatu FSC,
a dokładnie zasady 6 – oddziaływanie na środowisko i kryterium 6.4., które mówią, że
„W ramach danego obszaru, przykłady istniejących ekosystemów są zachowywane w stanie naturalnym”. Jako ekosystemy reprezentatywne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Wyznaczone obszary są wyłączone z gospodarki leśnej. W drzewostanach referencyjnych nie pozyskuje się drewna. Wyłączenie z użytkowania i zabiegów hodowlano-pielęgnacyjnych pozwala na uzyskanie punktu odniesienia do porównania przyrodniczych efektów gospodarki leśnej z efektami przebiegu spontanicznych procesów przyrodniczych.

Na terenie Nadleśnictw wyznaczono  5159,14 ha drzewostanów reprezentatywnych.

 

Zainteresowane strony chcące wnieść uwagi, opinie czy propozycje własne dla obszarów ekosystemów reprezentatywnych mogą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rdlp@krakow.lasy.gov.pl

 

Lokalizację tych drzewostanów pokazuje załączona mapa: