Lista aktualności Lista aktualności

Niemal 12 milionów zł na inwestycje wspólne w infrastrukturę drogową

Małopolskim oraz podkarpackim samorządom skupionym w 6 powiatach – Nowotarskim, Dębickim, Nowosądeckim, Limanowskim, Myślenickim i Gorlickim, Lasy Państwowe przekażą niemal 12 milionów złotych z Funduszu Leśnego na inwestycje wspólne z właściwymi terytorialnie nadleśnictwami!

25 kwietnia 2022 roku w Szczawie i w Nowym Sączu odbyło się przekazanie pierwszych promes, opiewających łącznie na kwotę blisko 10 milionów złotych! Starosta nowosądecki oraz wójtowie gmin z powiatów nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego odebrali z rąk Pana Edwarda Siarki, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Pana Pawła Szczygła, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, promesy potwierdzające dofinansowanie przez Lasy Państwowe inwestycji drogowych.

Nadleśnictwa w całym kraju, w tym z krakowskiej dyrekcji Lasów Państwowych, podjęły współpracę polegającą na wspomaganiu finansowym samorządów gmin oraz powiatów, na terenie których prowadzą gospodarkę leśną.

Wsparcie finansowe Lasów Państwowych jest poważne i ma istotny wpływ na drożność lokalnej sieci drogowej. W powiecie nowosądeckim Lasy Państwowe dofinansują aż pięć dużych inwestycji drogowych na kwotę blisko 7 mln zł.

25 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu promesy na dofinansowanie ważnych inwestycji drogowych z rąk Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, Pana Edwarda Siarki i Dyrektora RDLP w Krakowie, Pana Pawła Szczygła odebrali Starosta Powiatu Nowosądeckiego, Pan Marek Kwiatkowski, wraz z:

Panią Martą Słaby, Wójtem Gminy Łabowa, na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Kotów – Polany w kwocie 2 805 000 zł

Panem Dariuszem Chorużykiem, Burmistrzem Piwnicznej Zdroju, na rozbudowę drogi powiatowej Wierchomla Wielka - Wierchomla Mała. Dofinansowanie tej inwestycji przez Lasy Państwowe wyniesie 2 145 000 zł.

Podczas tej samej uroczystości promesy odebrali także:

Pan Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko, na dofinansowanie odbudowy drogi gminnej Obidza-Bukowy Potok w kwocie 110 000 zł,  Pan Stanisław Banach, wójt gminy Podegrodzie na modernizację drogi gminnej Strzyganiec - Gajówka w miejscowości Brzezna w kwocie 812 000 zł oraz wójt gminy Łososina Dolna, Pan Andrzej Romanek, na dofinansowanie realizacji inwestycji modernizacja drogi gminnej Łyczanka – Wronowice w miejscowości Łyczanka na kwotę 823 000 zł.

Promesy trafiły także do powiatu gorlickiego, a konkretnie do gmin Łużna i Gorlice. Odebrali je wójt Pan Mariusz Tarsa i wójt Pan Jan Przybylski. 350 000 zł trafi do gminy Łużna na remont drogi gminnej Łużna – Pustki, zaś 600 000 zł przeznaczono dla gminy Gorlice na przebudowę drogi gminnej Szymbark-Dół do lasu.

 

Dyrektor RDLP w Krakowie, Pan Paweł Szczygieł, mówił do samorządowców o odpowiedzialności jaką Lasy Państwowe od wielu lat wykazują zarówno w obszarze prowadzonej zrównoważonej gospodarki leśnej jak również w zakresie  wspomagania administracji publicznej poprzez dofinansowanie z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym budowy, przebudowy lub remontu drogowej infrastruktury technicznej.

 

Trzy bardzo potrzebne inwestycje drogowe będą realizowane w powiecie limanowskim, gdzie do gmin Jodłownik, Mszana Dolna i Kamienica Lasy Państwowe skierują 2 mln 200 tys. zł. Włodarze tych samorządów spotkali się
z ministrem Edwardem Siarką i dyrektorem Pawłem Szczygłem w Szczawie, na nowo wybudowanym moście w ciągu drogi leśnej, o godź. 9 rano w poniedziałek 25 kwietnia.

W gminie Jodłownik pomoc finansowa trafi na rozbudowę drogi gminnej Pogorzany - Wieniec w miejscowości Szczyrzyc oraz Pogorzany. Promesę na kwotę 1 000 000 zł odebrał wójt gminy Jodłownik, Pan Paweł Stawarz

Pani Anna Pękała, burmistrz Mszany Dolnej odebrała promesę
na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej (ul. Leśnej) wraz z drogą boczną w Mszanie Dolnej – kwota dofinansowania wynosi 800 000 zł.

Wójt gminy Kamienica, Pan Władysław Sadowski otrzymał promesę na kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w Szczawie

Dalsze wsparcie trafi także do Powiatu Nowotarskiego (łączna kwota 780 tys. zł) na remonty dróg w Gminach Lipnica Wielka i Raba Wyżna, i Powiatu Dębickiego (607 tys. zł) na budowę dróg w gminach Brzostek i Jodłowa oraz Myślenickiego (732 tys. zł) na remont drogi powiatowej i gminnej w Gminie Wiśniowa.

            Celem współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie w zakresie modernizacji, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i remontów dróg gminnych i powiatowych jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, która stanowi ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki, w tym gospodarki leśnej. Ta współpraca przyczynia się do poprawiania bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnoszenia poziomu życia obywateli i zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Przekazując z Funduszu Leśnego środki na rozwój dróg lokalnych Lasy Państwowe przyczyniają się także do tworzenia spójnego
i zintegrowanego systemu transportowego.

Działania nadleśnictw skupionych w RDLP w Krakowie polegają na współudziale w kosztach budowy, przebudowy lub remontów dróg, które z punktu widzenia prowadzenia gospodarki leśnej stanowią istotne szlaki komunikacyjne dla sprawnego zarządzania terenami leśnymi. Działania te są prowadzone w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych, zgodne z postanowieniami Zarządzenia nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 2022 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną.