Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKOWANIE LASU

Niezależnie od funkcji ochronnych, istotną funkcją lasu jest dostarczenie drewna - surowca doskonałego, odnawialnego i przyjaznego człowiekowi.

Wielkość pozyskania drewna w nadleśnictwach ściśle reguluje plan urządzenia lasu, uwzględniający zasadę trwałości lasu oraz dążenia do powiększania zasobów drzewnych. Pozyskanie drewna jest naturalną konsekwencją działań związanych z hodowlą i ochroną lasu.

Użytkowanie rębne realizowane w ramach cięć odnowieniowych ma na celu zastąpić stary, dojrzały drzewostan młodym pokoleniem lasu i stworzyć najkorzystniejsze warunki do wzrostu i rozwoju młodych drzew. Użytkowanie przedrębne obejmuje drzewostany młodszych klas wieku, które wymagają cięć pielęgnacyjnych dla poprawy warunków rozwojowych drzew, poprawy ich jakości hodowlanej i technicznej oraz zdrowotności drzewostanów.

Wyliczony z sumy etatów przyjętych w planach urządzenia lasu poszczególnych nadleśnictw, przeciętny roczny rozmiar pozyskania drewna na 2015 r. dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie w wysokości 868 tys. m3 (netto) oscyluje w granicach 84 % przyrostu rocznego drzewostanów, który wynosi ponad 1 mln m3. Taki rozmiar pozyskania drewna powoduje dalszy wzrost zasobów drzewnych w naszych lasach.

Czasami na skutek klęsk żywiołowych np.  pożarów, huraganów (wiatrołomy), szkód od mokrego śniegu lub lodu (śniegołomy, okiść), zostaje zaburzony normalny cykl produkcji leśnej opartej o wyliczony etat. Pojawia się wtedy pilna potrzeba wycięcia uszkodzonych i chorych drzew nie planowanych wcześniej do pozyskania, jednak w tej sytuacji ogranicza się pozyskanie drewna w pozostałych drzewostanach. 

W stosunku do stanu zapasu drewna na pniu w 1960 r. przeciętna zasobność drzewostanów wzrosła o 48 % z 187 m3/ha w 1960 do 309 m3/ha w 2015 r.

Przeciętny wiek drzewostanów wzrósł z 55 lat w 1960 r. do 78 lat w 2015 r.

Zestawienie rocznych etatów miąższościowych użytkowania głównego lasu (netto):

dane na 2015 r.

Użytki rębne             -  508,9 tys.m3
Użytki przedrębne  -  359,5 tys. m3

Razem użytkowanie główne - 868,4 tys. m3