Asset Publisher Asset Publisher

Konferencja „Zagospodarowanie drzewostanów po klęskach huraganowych”.

W dniach 26-27 maja 2014 r. na terenie Nadleśnictw Nowy Targ oraz Myślenice odbyła się konferencja na temat „Zagospodarowanie drzewostanów po klęskach huraganowych”.

Konferencję zorganizowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie we współpracy z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

W roku 2014 mija 10 lat od klęski huraganowej jaka miała miejsce w drzewostanach Nadleśnictwa Nowy Targ oraz Myślenice. Przyszedł czas na pierwsze podsumowanie poczynionych starań zmierzających do odbudowania lasu na dotkniętych klęską terenach. W sesji kameralnej konferencji prelegenci wygłosili szereg referatów o historii tych drzewostanów, prowadzonej w nich gospodarki leśnej oraz pracy włożonej w odbudowę tego, co zniszczył żywioł. Poruszano tematy dotyczące zabiegów gospodarczych prowadzących do uodpornienia drzewostanów zagrożonych od śniegu i wiatru. Świat nauki przedstawił wnioski z badań prowadzonych od Sudetów po lasy Bieszczad, a dotyczyły one całego spektrum zagadnień dotyczących lasów uszkadzanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne od hodowli lasu poprzez ochronę po organizację pracy przy usuwaniu klęski.     

Referaty wygłosili pracownicy naukowi: Wydziału Leśnego UR w Krakowie (dr hab. inż. Waldemar Gil, prof. UR i dr inż. Grzegorz Szewczyk, dr inż. Piotr Bilański), Instytutu Badania Leśnictwa Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich
w Krakowie (dr hab. inż. Wojciech Grodzki), pracownicy RDLP w Krakowie
i nadleśniczowie Nadleśnictw Myślenice i Nowy Targ.

Na sesji kameralnej odbyło się również uroczyste wręczenie Złotej Honorowej Odznaki NOT Dyrektorowi RDLP w Krakowie, Panu Stanisławowi Sennikowi oraz Edwardowi Stankowi, Członkowi Zarządu SITLID Oddział w Krakowie, a także Srebrnej Odznaki Honorowej NOT Zastępcy Nadleśniczego z Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska, Panu Zygmuntowi Głowackiemu.

Podczas sesji terenowej uczestnicy konferencji zapoznali się z przebiegiem gospodarowania na powierzchniach dotkniętych klęską huraganu w 2004 roku na przykładzie uroczyska „Bembeńskie" w Leśnictwie Police i uroczyska „Psia Dolina"
w Leśnictwie Sidzina oraz ocenili pracę leśników od uporządkowania powierzchni, po jej odnowienie i pierwsze prace pielęgnacyjne. W trakcie sesji terenowej dyskutowano o losach pozostałych litych drzewostanach świerkowych oraz
o doskonaleniu gospodarki leśnej w warunkach zagrożenia lasu przez wiatry.

Obydwie powierzchnie są przykładem ogromu pracy włożonego przez leśników
w odnowienie zniszczonych powierzchni. Obraz uroczysk w 10 lat po klęsce napawa nadzieją, że w przyszłości powstanie tu las odporny zarówno na czynniki biotyczne, jak i abiotyczne.

Konferencja zakończyła się sformułowaniem szeregu wniosków dotyczących gospodarowania w lasach zagrożonych od śniegu i wiatru.