Asset Publisher Asset Publisher

Godność doktora honoris causa dla prof. Andrzeja Grzywacza

Recenzenci mówili o Jego wybitnych osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, wielkim oddaniu sprawie polskich lasów i leśnictwa, a przy tym podkreślali wysoką kulturę osobistą, skromność, życzliwość i etos pracy. Profesor nauk leśnych, dr hab. inż. Andrzej Grzywacz, emerytowany pracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odebrał godność doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Laudacja na cześć Profesora trwała kilkanaście minut!

Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na wniosek Rady Wydziału Leśnego, przyznał tę wyjątkową godność akademicką prof. Andrzejowi Grzywaczowi uchwałą z dnia 25 kwietnia 2014 r. Wybitny specjalista z zakresu fitopatologii leśnej, mykologii i ochrony przyrody, niestrudzony propagator edukacji leśnej, członek wielu organizacji i towarzystw naukowych, wychowawca kilku pokoleń leśników i kadr naukowych odebrał tytuł 24 października, podczas uroczystości w Centrum Kongresowym UR w Krakowie.

Dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny prof. A. Grzywacza jest imponujący.
 – Gdyby nim obdzielić kilka osób, to o każdej z nich można by rzec, że ma wybitne osiągnięcia – podkreślano podczas wystąpień. Sama lista publikacji Profesora zawiera ponad 380 pozycji!

Na uroczystość wręczenia tytułu przyjechało wielu przedstawicieli najważniejszych ośrodków akademickich. W uroczystości wzięli również udział leśnicy, w tym dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych z Krakowa, Katowic, Krosna i Lublina.

Witając licznie zgromadzonych gości, Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, podkreślił, że uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa jest powodem do wielkiej radości nie tylko dla nominata i jego rodziny, ale także dla Społeczności dwóch uczelni – Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Podkreślił, że Uniwersytet Rolniczy uhonorował postać niezwykłą, znakomitego uczonego oraz organizatora życia naukowego i społecznego.

W wygłoszonej laudacji, promotor prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, odwołując się do historii nadawania tytułu doktora honoris causa sięgającej XV wieku, podkreślił zarówno ogromy dorobek naukowy, jak również ścisłe relacje z Uniwersytetem Rolniczym (sięgające swoimi korzeniami lat 80. XX wieku) oraz wielką życzliwość, jakie cechują profesora A. Grzywacza. Zaznaczył również, że wielokrotnie pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Rolniczego przygotowując prace, czy publikacje naukowe, mogli liczyć na cenne uwagi nominata.

Aby uczynić zadość zwyczajom akademickim, po laudacji prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł, dziekan Wydziału Leśnego odczytał treść dyplomu potwierdzającego akt nadania. Zgodnie z tradycją dyplom został spisany w języku łacińskim.

Zapewne na długo pozostanie w pamięci wykład profesora A. Grzywacza „Przemyślenia z wędrówek leśnymi drogami", w którym naukowiec zdefiniował kluczowe cechy, które powinny towarzyszyć uczonemu, jako człowiekowi zacnemu. Skoncentrował się na kilku słowach-kluczach, do których zaliczył: wdzięczność, pamięć oraz dobre obyczaje pojmowane, jako budowanie postawy naukowca przyzwoitego. Podkreślił także znaczenie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, w dobie zachodzących zmian. Przestrzegał przed skutkami postępowania wbrew uczciwości naukowej i osobistej oraz kultywowaniem przeciętności, zamiast wybitności. Przestrzegał również przed bezmyślnym kopiowaniem w zarządzaniu wzorców, które są niezgodne z naszą, wielowiekową tradycją.

Po zakończeniu wykładu przyszedł czas na gratulacje i życzenia, które składali przyjaciele oraz zebrani goście, reprezentujący liczne ośrodki naukowe i branżowe z całej Polski. Głos zabrał m.in. prof. dr hab. Bogdan Klepacki, prorektor ds. Dydaktyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Powiedział, że dla społeczności SGGW nadanie tytułu honoris causa UR w Krakowie to wyjątkowa chwila. Stwierdził, że dorobek naukowy i postawa prof. A. Grzywacza przyczyniają się do budowy wizerunku warszawskiej uczelni. Dodał również, że trwająca od wielu lat bardzo owocna współpraca naukowa, przynosi wiele korzyści nie tylko naukowcom i studentom z Warszawy i Krakowa, ale także całej polskiej nauce.

Gratulacje i życzenia wraz z podziękowaniami za wszystkie lata pracy dla polskich lasów przekazał Janusz Zaleski, zastępca dyrektora generalnego LP.

Na skwerze przed głównym wejściem do Centrum Kongresowego UR profesor Andrzej Grzywacz posadził pamiątkowe drzewo dębu, zaś w sobotę, 25 października wygłosił specjalny wykład inauguracyjny dla studentów pierwszej edycji studiów podyplomowych „Edukacja Przyrodniczo-Leśna" na Wydziale Leśnym UR w Krakowie. Tematem wykładu była kulturotwórcza rola lasu, która – zdaniem profesora - winna być bardzo ważnym elementem edukacji przyrodniczo-leśnej. Wskazał również na wielkie znaczenie prowadzonej przez leśników edukacji, która jest uzupełnieniem wiedzy zawartej w podręcznikach. Podkreślił rolę edukatorów leśnych w prostowaniu stereotypów, a nierzadko i błędów, zawartych w materiałach szkolnych.

***

Prof. Andrzej Grzywacz opisał choroby grzybowe różnych gatunków drzew leśnych i analizował wpływ przemysłowych zanieczyszczeń powietrza na grzyby chorobotwórcze. Badał mechanizmy odporności nasion na pasożyty, biologię i ekologię grzybów rozkładających drewno. Badał problem zamierania drzewostanów bukowych i olszowych.

Dużą uwagę poświęcił Profesor ochronie grzybów wielkoowocnikowych i różnorodności gatunkowej grzybów w ekosystemach leśnych. Zajmował się też drzewami – pomnikami przyrody, w szczególności ich stanem zdrowotnym i występującymi na nich grzybami patogenicznymi. W tym zakresie prof. A. Grzywacz wniósł wielki wkład w stan prawny obowiązujący obecnie w Polsce.

Ważne miejsce w jego dorobku zajmują prace dotyczące potrzeby reformowania studiów leśnych, edukacji leśnej społeczeństwa, stanu i perspektyw rozwoju kadr naukowych w zakresie leśnictwa, polityki leśnej i ekologicznej państwa, kompleksowej ochrony zasobów leśnych, historii leśnictwa i Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Profesor pracował w SGGW, w Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwie Środowiska, Krajowym Zarządzie Parków Narodowych oraz Polskim Towarzystwie Leśnym. Jest naukowcem o szerokich kontaktach naukowych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Prof. Andrzej Grzywacz jest już doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.